Vacature Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) (i.o.)

Op basis van delegatie, een deel van de taken van de bedrijfsarts oppakken. De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) ondersteunt de bedrijfsarts bij de dienstverlening die de bedrijfsarts aan werknemers en werkgevers biedt. Voert voornamelijk bedrijfsgeneeskundige taken uit van de bedrijfsarts. Dit blijft altijd in opdracht en vanuit taakdelegatie van de bedrijfsarts. 

Uitgangspunt

Werkt voor een deel expliciet in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, in taakdelegatie. Kan een groot deel van de taken van de bedrijfsarts overnemen (conform standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts). De POB werkt voor een groot deel in taakdelegatie van de bedrijfsarts, maar kan optioneel voor een klein deel aan andere werkzaamheden oppakken, in overleg met de klant. Voordelen van de inzet van de POB zijn het laagdrempelig en snel(ler) contact kunnen hebben. 

Functie-inhoud en taken

 • Werkt in taakdelegatie van de bedrijfsarts; 
 • Voert zelfstandig spreekuren uit; 
 • Weet onderscheid te maken tussen medische oorzaken en andere invloeden op de re-integratie zoals een verstoorde verstandhouding, conflict en privé problematiek. Weet deze ook bespreekbaar te maken met werkgever en werknemer; 
 • Kan de mogelijkheden ten aanzien van arbeid bespreekbaar maken met de medewerker; 
 • Weet goed in te schatten wanneer de snelle inzet van een bedrijfsarts noodzakelijk is en kan conform gestelde afspraken met de bedrijfsarts terug verwijzen naar de bedrijfsarts; 
 • Neemt deel van de bedrijfsgeneeskundige taken over van de bedrijfsarts (conform werkwijzer taakdelegatie – NVAB). Onderstaande bedrijfsgeneeskundige taken behoren tot de mogelijkheden om over te nemen t.b.v. taakdelegatie: o Neemt medische- en/of arbeidsanamnese af 
  • Verricht lichamelijk onderzoek 
  • Kan aanvullend onderzoek aanvragen 
  • Mag oordeel vormen over op basis van de verzamelde gegevens en advisering 
  • Legt medische feiten en bevindingen vast in het dossier 
  • Stelt een terugkoppeling/rapportage op voor werkgever/werknemer 
  • Bepaalt of en wanneer er een vervolgafspraak benodigd is (en neemt mogelijk contactmomenten over) 
 • De samenwerking en de te delegeren taken tussen de bedrijfsarts en POB wordt vastgelegd in een overeenkomst taakdelegatie; 
 • In samenspraak met bedrijfsarts wordt afgesproken en vastgelegd hoe vaak en op welke wijze overlegmomenten plaatsvinden; 
 • Overlegt en adviseert aan de werkgever/leidinggevende hoe het advies van de bedrijfsarts vertaald wordt naar re-integratie afspraken en de inzet van praktische werkzaamheden van de medewerker; 
 • Kent de NVAB-richtlijnen en STECR-werkwijzers en kan deze toepassen in de praktijk. 

Achtergrond en eisen

 • HBO/WO werk- en denkniveau; 
 • Een medische achtergrond zoals een BIG-registratie en 2-3 jaar relevante werkervaring; 
 • Een afgeronde opleiding POB is een pré; 
 • Heeft ervaring met het sociaal en medisch beoordelen van het arbeidsvermogen; 
 • Kennis van de Wet Verbetering Poortwachter. 

Competenties

 • Vakkennis: onderhouden van vakmanschap in actuele en accurate kennis. Reflecteren op eigen professioneel functioneren en op kennis. Kent de eigen mogelijkheden en beperkingen en vraagt feedback. 
 • Communicatie vaardigheden: op heldere en transparante wijze communiceren over de werk gerelateerde vraagstukken met werknemers en werkgevers. Zorgt voor een goede vastlegging van relevante informatie in het dossier en zorgt daarmee voor een juiste informatieoverdracht. Kan op krachtige manier adviseren.
 • Integriteit: adequaat en zorgvuldig handelen, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende regels. Zorgvuldig omgaan met persoonlijke of gevoelige informatie.
 • Analytisch vermogen: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken. In staat zijn verbanden te leggen tussen problematiek en processen ten aanzien van gezondheid op individueel- en organisatieniveau.
 • Samenwerking: met de verschillende stakeholders de samenwerking opzoeken, waarbij samenwerking met de bedrijfsarts cruciaal is. Proactief en assertief handelen is daarbij van belang. Gebruik durven maken van de expertise van andere professionals. 

Een dag als POB

Je start de dag op locatie bij de klant. Daar zit je structureel één keer in de week en op die dag heb je meerdere spreekuren gepland staan. Sommige medewerkers zie je voor het eerst, anderen heb je al eens eerder gezien en gesproken. In overleg met de bedrijfsarts heb jij deze contactmomenten overgenomen en begeleid je de verdere re-integratie. Je kan immers goed inschatten wanneer het noodzakelijk is om toch de bedrijfsarts weer in te schakelen. Bij enkele spreekuren sluit aan het einde ook de leidinggevende aan. Zo heb je een casus waar het een en ander speelt in de arbeidsverhouding. Dit maak je bespreekbaar in het consult. Je stelt naar aanleiding van de spreekuren rapportages op voor in het verzuimdossier. Werkgever en werknemer kunnen daar mee aan de slag. Na de lunch rijd je door naar kantoor waar je supervisie hebt staan met de bedrijfsarts waar je veel mee samenwerkt. Dit moment hebben jullie wekelijks. Jullie bespreken complexe casussen en dit is het moment dat je vragen kan stellen en overleggen met de bedrijfsarts. Dit moment is erg leerzaam en waardevol, daarna kan je weer vooruit! 

Ben je enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan jouw C.V. en motivatiebrief naar Annemiek Smulders (a.smulders@bakxwagenaar.com). Heb je nog niet de vereiste opleiding en/of ervaring? Er zijn ook mogelijkheden om intern opgeleid te worden. Heb je nog vragen? Bel dan naar 06-39286496.