Second opinion

Als medewerker kunt u het door een bedrijfsarts gegeven advies laten beoordelen door een andere bedrijfsarts indien u twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Het gaat hier om adviezen in het kader van:

  • de verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • een preventieve consultatie met betrekking tot een gezondheidskundig vraagstuk in verband met arbeid.

Verantwoordelijkheden en kosten

De Second opinion bedrijfsarts is verantwoordelijk voor een professionele en onafhankelijke beoordeling en advisering, rekening houdend met wet- en regelgeving, richtlijnen, standaarden en geldende inzichten op bedrijfsgeneeskundig terrein. Een Second opinion is in beginsel een eenmalige beoordeling en advisering gericht op het beantwoorden van uw concrete vraagstelling. Mits uw werkgever contractueel afspraken met ons heeft gemaakt óf er bij uw aanvraag een getekende akkoordverklaring van uw werkgever zit, worden de kosten voor de Second opinion vergoed door uw werkgever.

Hoe gaat een Second opinion in zijn werk?

1. U vraagt een Second opinion schriftelijk middels het aanvraagformulier bij ons aan;
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier vindt er binnen 5 werkdagen een telefonische intake met u plaats;
3. De Second opinion bedrijfsarts neemt contact op met de eerste bedrijfsarts om alle relevante beschikbare informatie te ontvangen. Met uw uitdrukkelijke toestemming betekent dit dus uw (medische) dossier;
4. Ter voorbereiding op het spreekuur zal de verstrekte informatie (van zowel medewerker als de eerste bedrijfsarts) door de Second opinion bedrijfsarts worden bestudeerd;
5. U bezoekt de Second opinion bedrijfsarts voor een spreekuur;
6. De Second opinion bedrijfsarts stelt een rapportage, met advies en antwoord op uw vraagstelling, op en verstrekt deze aan u.

Wilt u een Second opinion aanvragen? Klik dan hieronder op ‘Informatie aanvragen’ en selecteer vervolgens ‘Second opinion’.

Bel ons0492-218800 Contactformulier